²Ý· | èáõë

²ÛÏǹáÛÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ²ëáódzódz

Այկիդոյի Հայկական Ասոցիացիայի Նախագահ Բենիամին Վարդանյանը Այկիդո մարտարվեստով սկսել է զբաղվել դեռ 1989 թվականից Մոսկվայում, այնուհետև շարունակել է Այկիդո մարտարվեստի զարգացումը Հայաստանում սկսած 1997 թվականից:

Տեսլական:
Այկիդոյի միջոցով ստեղծել առողջ և խաղաղ հասարակություն:

Առաքելություն:
Նպաստել Հայաստանում առողջ հասարակության ստեղծմանը:

Նպատակը:
Այկիդո մարտարվեստի տեխնիկական և ուսումնական հմտությունների բարձրացում:

Խնդիրները:
Զարգանել այկիդո դասավանդման մեթոդները,
Բարձրացնել այկիդոիստների տեխնիկական և ուսուցման հմտությունները,
Միջազգային կապերի հաստատում,
Այկիդո սեմինարների և ցուցադրական ելույթների կազմակերպում:


ÊàðÐàôð¸


ܳ˳·³Ñ  
´»ÝdzÙÇÝ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý
   
  öáËݳ˳·³Ñ γ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
²ñïÛáÙ ¶¨áñ·Û³Ý
 
 
öáËݳ˳·³Ñ ²ñï³ùÇÝ Î³å»ñÇ Ñ³Ù³ñ
²ñÃáõñ ¶¨áñ·Û³Ý

        


î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹

 

¶É˳íáñ سñ½Çã´»ÝdzÙÇÝ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý
(5 ¹³Ý, ßǹáÇÝ, ԱՅԿԻԿԱՅ),


سñ½ÇãÝ»ñ

 
   
   

Լևոն Փափազյան
(3 դան, ԱՅԿԻԿԱՅ)
   
   
   
   
 

 

ê¨ ¶áïÇÝ»ñ 

 1. ´»ÝdzÙÇÝ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý (5 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 2. ²ñÙ³Ý Ø³½Ù³ÝÛ³Ý (3 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),,

 3. ȨáÝ ö³÷³½Û³Ý (3 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 4. ²ñÙ»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³Ý (2 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 5. Üáõñ ´³Ïµ»ñ·»Ýáí (2 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 6. γñ»Ý ¶³ëå³ñÛ³Ý (2 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 7. ÈdzÝݳ ê³Ñ³ÏÛ³Ý (2 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 8. Արմեն³Ï Ղազարյան  (2 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 9. ²ñÙ³Ý Ð³Ïáµç³ÝÛ³Ý (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 10. Ðáí³Ý»ë ܳ½³ñÛ³Ý (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 11. ì³Ñ³· ̳ïÇÝÛ³Ý (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 12. ܳÇé³ ä³åáÛ³Ý (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ),

 13. Արմ³Ý ̳ïáõñÛ³Ý (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 14. Ար³ سñïÇñáëÛ³Ý  (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 15. îÇ·ñ³Ý ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý  (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 16. γñ»Ý ÐáíѳÝÇë۳ݠ(1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 17. ܳñ»Ï ²Õ³ç³ÝÛ³Ý (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 18. Ար³մ  Տոնոյան (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 19. Կարեն Բարսեղյան (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 20. Սամվել Հարությունյան (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 21. Արթուր Պողոսյան (1 ¹³Ý, ²ÚÎÆβÚ)

 

 

 

²ÚÎƸàÚÆ Ð²ÚÎ²Î²Ü ²êàòƲòƲÚÆ ä²îì²ìàð ²Ü¸²Øܺð

 
¸áÏïáñ ²ÝïáÝÇá ØáÝï³Éïá, Æï³ÉdzÛÇ ä³ïíá ÐÛáõå³ïáë ¶ÛáõÙñÇáõÙ
 
 
Նուր Բակբերգենով
ԲՏԱ ԲԱՆԿԻ Գործադիր տնօրեն - վարչության նախագահ
Վահան Թադևոսյան 
   
   
   

²Ý¹³ÙÝ»ñ

 

βèàôòì²Ìø

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÎáÙÇï»

ä³ïí³íáñ ²Ý¹³ÙÝ»ñ

²Ý¹³ÙÝ»ñ

 

²ÚÎÆβÚ
"úúêÆÜβÜ"