²Ý· | èáõë

ÜáñáõÃÛáõÝÝ»ñ


Այկիդո Մարտարվեստի Միջազգային Սեմինար
ք.Երևան, 

Մայիսի 26-28

Այկիդո մարտարվեստի ուսումնամարզական սեմինար պարապմունքներ անցկացվեցին ս.թ. մայիսի 26-28-ը ք.ՕՕՇԻՆԿԱՆ մասնաճյուղի ղեկավար Ա.Կաչանի (6 դան) ղեկավարությամբ։

 

 

Ուլյանովսկ-2012

Այկիդոյի Հայկական Ասոցիացիայի անդամները Ա.Մազմանյանը, Ն.Բակբերգենովը և Ա.Մոսկովսկին մասնակցեցին այս տարվա հունիսին Ռուսաստանի Դաշնության Ուլյանովսկ քաղաքում անցկացված միջազգային սեմինարներին: Սեմինար պարապմունքները կազմակերպվել էին ԱՅԿԻԿԱՅ <<ՕՕՍԻՆԿԱՆ>> Դոձյոի կողմից:Սեմինարը վարում էր Տ.Կուրիբայաշի շիհանը, 7-դան -ԱՅԿԻԿԱՅ:


 

Yerevan 2011

2011, Նոյեմբերի 11-13 -ը Երևանում անցկացվեց Այկիդոյի միջազգային սեմինարներ պարապմունքներ և որակավորման քննություններ -ԱՅԿԻԿԱՅ-ՕՕՍԻՆԿԱՆ Դոջոի ղեկավար Ա.Կաչանի ղեկավարությամբ դան:

Որակավորման քննությունները հաջողությամբ հանձնեցին

Ա.Մազմանյանը սև գոտի 3 դան,

Ա.Ծատուրյանը, Ա.Մարտիրոսյանը, Տ.Կիրակոսյանը, Ն. Աղաջանյանը հանձնեցին սև գոտի  1  դան:

Մեր Շնորհավորանքները բոլոր մասնակիցներին:

 
Իչիրո Շիշիայի` 7 -դան, միջազգային սեմինար պարապմունքները անցկացվեցին Երևանում սեպտեմբերի 6-8, 2011

Շնորհավորանքներ

Այկիդոյի Հայկական Ասոցիացիան շնորհավորում է Նուռ Բակբերգենովին հաջողությամբ հանձնելու սև գոտի 2-րդ դանի քննությունը Այկիկայ Հոմբու Դոձյոում,Տոկիո  2011 թ-ի մայիսի 8-ին:

Մեր շնորհավորանքները նույնպես Այկիդոյի Հայկական Ասոցիացիայի բոլոր անդամներին, ովքեր մասնակցել են Այկդիդո մարտարվեստի կյուերի որակավորման քննություններին և այկիդո մարտարվեստի սեմինարներին, որոնք ացկացվել են Բ.Վարդանյանի ղեկավարությամբ ք.Գյումրիում և Երևանում: 

You Tube ԱՅԿԻԴՈ Ցուցադրական Ելույթ 
Առաջին Միջազգային Այկիդո Փառատոնը Երևանում կազմակերպված 2004 թ. Դեկտեմբերի 11-15.

Ցուցադրական Ելույթ

Ա.Կաչան (5 Դան)

Ցուցադրական Ելույթ

Հ.Սակուրայ (6 Դան)

Տ.Սուդզուկի (4 Դան)
Ցուցադրական Ելույթ

Յ.Յոկոտա (7 Դան)

Տ.Կանազավա (6 Դան)

Հ.Սակուրայ (6 Դան)

Տ.Սուդզուկի (4 Դան)Հայկական պատվիրակությունը մասնակցել է Այկիդոյի միջազգային սեմինարին, որը կայացել 2010 թվականի հունիսի 25-հունիսի 30-ը, ք.Անապայում, Ռուսաստանի Դաշնություն:

Մեր պատվիրակության կազմում էին Բ.Վարդանյան (4 դան), Ա.Միքայելյան (1 դան), Ն.Բակբերգենով (1 դան), Ա.Ղազարյան (1 կյու):

Սեմինարը անցավ բավականին հետաքրքիր մթնոլորտում, մեր ներկայացուցիչները ստացան անչափ կարևոր գիտելիքներ:

Մեր Շնորհավորանքներն ենք հղում Արմեն Միքայելյանին սև գոտի 2 դանի քննությունը հանձնելու համար, իսկ Արմեն Ղազարյանին սև գոտի 1 դանի քննությունը հանձնելու համար:

Մեր խորին շնարհակալությունն ենք հայտնում Նուր Նակբերգենովին  սեմինարների մասնակցությանը աջակցելու համար և իր մասնակցությունը ցուցաբերելու սեմինարներին:

 
GASPROM SPORT HALL
 

 


²ÛÏǹáÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ ê»ÙÇݳñ, ù. ²Ý³å³, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ

ê»ÙÇݳñÁ í³ñáõÙ է Îáõñǵ³Û³ßÇ î³Ï³ÝáñÇÝ (7 ¸³Ý, ÞÇѳÝ), ²ÛÏÇÏ³Û ÐáÙµáõ ¸áçá

سëݳÏÇóÝ»ñ êáõµáõ ØÇïëáñáõ ( 7 ¸³Ý), §Ø»ñÇÝ ¸½ÛáõÏᦠ³ÛÏÇ¹á ³ÏáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ,

úÝÇëÇ Ø³Ïáõïá ( 5 ¸³Ý), §²ÛïÇ ê»Ïáõï³ ¸³Û·³Ïáõ¦ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ³ÛÏÇ¹á ³ÏáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ,

ÐáõÝÇëÇ 25-ÐáõÝÇë 30-Á ϳÝóϳóíÇ ³ÛÏǹáÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ë»ÙÇݳñ ²Ý³å³ÛáõÙ: سÝñ³Ù³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É èáõë³ëï³ÝáõÙ
www.aikido-moscow.ru, г۳ëï³ÝáõÙ ¹ÇÙ»É ´.ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇÝ (077-42-12-76, e-mail: aikido@aikido.am.)


¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 20-ÇÝ ù.ºñ¨³ÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó áñ³Ï³íáñÙ³Ý íϳ۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ:

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ѳÝÓÝí»ó ݳ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ïí³íáñ ³Ý¹³ÙÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý íϳ۳ϳÝÁ:

¸áÏï. ²ÝïáÝÇá ØáÝï³ÉïáÝ, ù.¶ÛáõÙñÇáõÙ Æï³ÉdzÛÇ äå³ïíá ÑÛáõå³ïáëÇÝ ßÝáñÑí»ó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ïí³íáñ ³Ý¹³ÙÇ ÏáãáõÙÁ ¨ ѳÝÓÝí»ó íϳ۳ϳÝ:

Ø»ñ ç»ñÙ ÞÑáñѳíáñ³ÝùÝ»ñÁ ¹áÏïáñ ²ÝïáÝÇá ØáÝï³ÉïáÇÝ: